Skip to main content
x

Kisisel Verileri Koruma Kanunu

PULCRA Kimya San. ve Tic. A.?.

Ki?isel Veri Koruma A??klamas? ve Ayd?nlatma Metni

PULCRA Kimya San. ve Tic. A.?. (Bundan sonra k?saca PULCRA Kimya olarak an?lacakt?r) sizlere ait ki?isel verilerinizin ve ?zel bilgilerinizin korunmas? bizim i?in de?erlidir. Bu nedenle PULCRA Kimya ile ili?kili ?ah?slara ait ki?isel verilerin 6698 say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanununa (“KVKK”) uygun olarak i?lenerek, muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayret ve ?zeni g?steriyoruz. Veri Sorumlusu s?fat?yla PULCRA Kimya, ki?isel verilerinizle ilgili bütün i?lemlerde verilerinizin korunmas? i?in gereken idari ve teknik tedbirler almakta, KVKK do?rultusunda, ki?isel verilerinizi a?a??da a??klanan ?artlarda ve mevzuatta ?ng?rülen s?n?rlar dahilinde i?lemektedir.

?nternet sitemizin ziyaret edilmesi s?ras?nda kaydedilen ki?isel bilgiler, Ki?isel Verilerin Korunmas?na ili?kin mevzuat gere?ince i?lenmektedir. Bu konuda yine sayfam?zda bulabilece?iniz Gizlilik Politikam?z? inceleyiniz. Ancak ?nemle belirtelim ki, PULCRA Kimya internet sitesinde yap?lan y?nlendirmelerde (link verilen) di?er internet sitelerindeki veri güvenli?i konusunda bir garanti sunulamamaktad?r. Bu konuda ilgili sayfan?n veri güvenli?i ile ilgili politikas? dikkatlice incelenmelidir.

1.?? ?Hukuki Nitelik ve Kapsam

6698 say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi, verileri i?lenen kimselerin onaylar? al?n?rken kendisinin ayd?nlat?lmas?n? istemi?tir. Madde ba?l??? “Veri Sorumlusunun Ayd?nlatma Yükümlülü?ü”dür.

KVKK hükümlerine g?re PULCRA Kimya, “Veri Sorumlusu”dur. Bu ?er?evede, ayd?nlatma yükümlülü?ü ile veri sahiplerini veri sorumlusunun kimli?i, ki?isel veri i?leme ama?lar?, ki?isel verilerin aktar?ld??? ki?iler ve aktarma ama?lar?, ki?isel verilerin toplanmas?n?n hukuki sebepleri, kimlere aktar?labilece?i ve y?ntemleri, ki?isel veri sahibinin veri sorumlusuna y?neltece?i güncelleme, silinme ya da anonimle?tirme gibi KVKK’n?n 11’inci maddesinde say?lan haklar? konusunda bilgilendirme yükümlülü?ü getirmi?tir.

Veri Sorumlusu s?fat?yla PULCRA Kimya, Ki?isel Verilerin ??lenmesine ?li?kin Ayd?nlatma Metni ile KVKK’n?n 10’uncu maddesi hükmü uyar?nca ki?isel verilerinizi mevzuatta ?ng?rülen s?n?rlar ve ?artlar dahilinde i?ledi?i hususunda veri sahiplerini bilgilendirmekte ve ayd?nlatmaktad?r.

2.?? ?Veri Sorumlusunun Kimli?i

KVKK’n?n 3’üncü maddesinin 1’inci f?kras?n?n (?) bendinde veri sorumlusu, “Ki?isel verilerin i?leme ama?lar?n? ve vas?talar?n? belirleyen, veri kay?t sisteminin kurulmas?ndan ve y?netilmesinden sorumlu olan ger?ek veya tüzel ki?iler” olarak tan?mlanm??t?r. Bu ?er?evede veri sorumlusu, internet sayfas?n? ziyaret etti?iniz PULCRA Kimya’d?r.

PULCRA Kimya San. ve Tic. A.?.

Beylikba?? Mah, 341. Sk. No:1, 41400 Dar?ca/Kocaeli

[email protected]

+90 262 675 42 00

3.?? ?Veri ??leyen

Veri sorumlusunun verdi?i yetkiye dayanarak onun ad?na ki?isel verileri i?leyen ger?ek veya tüzel ki?i KVKK m. 3’te “Veri ??leyen” olarak tan?mlanm??t?r.

4.?? ?Ki?isel Verilerinizin ??lenme Ama?lar?

Ki?isel verileriniz KVKK’daki ilkeler do?rultusunda;

 1. PULCRA Kimya taraf?ndan sunulan ürün ve hizmetlerden haberdar olabilmeniz, sizlerin daha iyi yararland?r?lmas?;
 2. PULCRA Kimya taraf?ndan sunulan ürünlerin/hizmetlerin kalitesinin art?r?lmas?, mü?terilerimizin ihtiya?lar?, be?enileri ve kullan?m al??kanl?klar?na g?re ?zelle?tirilerek sunumu ve ?nerilmesi;
 3. Sizleri hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek ve gerekli durumlarda da sizleri ayd?nlatmak ve amac?yla i?liyoruz.
 4. ?nsan kaynaklar? politikalar?m?z?n en iyi ?ekilde planlanmas? ve uygulanmas?; ticari ortakl?klar?m?z?n ve stratejilerimizin do?ru olarak planlanmas? ve yürütülmesi; ?irketimizin ve i? ortaklar?m?z?n hukuki, ticari ve fiziki güvenli?inin temini, ?irket kurumsal i?leyi?inin sa?lanmas?, ?irketimiz taraf?ndan sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri en iyi ?ekilde faydaland?rmak i?in ?al??malar?n yap?lmas?,
 5. Veri güvenli?inin en üst düzeyde sa?lanmas?, veri tabanlar?n?n olu?turulmas? ?irketimiz internet sitesinde sunulan hizmetlerin geli?tirilmesi, ?irketimize talep ve ?ikayetlerini iletenler ile ileti?ime ge?ilmesi, ?irketimiz internet sitesinde olu?an hatalar?n giderilmesi ve internet sitemizden payla??lm?? olan Gizlilik Politikas?’nda yer alan hükümlerin uygunlu?unun sa?lanmas?,
 6. ?irkete ait stratejilerin belirlenmesi ama?lar?yla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ki?isel veri i?leme ?artlar? kapsam?nda i?lenir.

5.?? ?Ki?isel Verileri ??lemeye ?li?kin ?lkelerimiz

PULCRA Kimya olarak;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallar?na uygun i?lemeyi,????????
b) Do?ru ve güncelli?i sa?lama gayretinde olmay?,??????????
c) Belirli, a??k ve me?ru ama?lar i?in i?lenmeyi,?
?) ??lendikleri ama?la ba?lant?l?, s?n?rl? ve ?l?ülü olmay?,
d) ?lgili mevzuatta ?ng?rülen veya i?lendikleri ama? i?in gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeyi?ilke edindik.

6.?? ?Ki?isel Verilerin ??lenme Yollar?

Verileriniz, PULCRA Kimya’da ancak r?zan?z ya da kanuna uygunluk hallerinden birinin varl??? halinde tutulur ve i?lenir.

1

7.?? ???lenen Ki?isel Verilerin Kimlere ve Hangi Ama?la Aktar?labilece?i

?irketimizde KVKK’ya uygun olarak toplanan ve i?lenen ki?isel verileriniz, sadece i?in yap?labilmesi amac?yla ve gizlilik s?zle?meleri e?li?inde;

PULCRA Kimya, ki?isel verileri ??züm ortaklar?na ve ifa yard?mc?s? konumundaki ?irketlere aktar?labilecektir.

8.?? ?Ki?isel Verilerinizi Toplamam?z?n Y?ntemi ve Hukuki Sebebi

Ki?isel verileriniz, ?irketimiz taraf?ndan verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete ba?l? olarak de?i?kenlik g?sterebilmekle;

KVKK m. 4, 5 ve 6’ya uygun bir ?ekilde, otomatik ya da otomatik olmayan y?ntemlerle, ofisler, ?a?r? merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecralar?, mobil uygulamalar ve benzeri vas?talarla s?zlü, yaz?l? ya da elektronik olarak toplanabilecek, güncellenerek i?lenebilecektir.

Ki?isel verileriniz, her türlü s?zlü, yaz?l? ya da elektronik ortamda, yukar?da yer verilen ama?lar do?rultusunda ?irket?e sundu?umuz ürün ve/veya hizmetlerin belirlenen yasal ?er?evede sunulabilmesi ve bu kapsamda ?irketimizin s?zle?me ve yasadan do?an yükümlülüklerini eksiksiz ve do?ru bir ?ekilde yerine getirebilmesi amac? ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan ki?isel verileriniz KVK Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ki?isel veri i?leme ?artlar? ve ama?lar? kapsam?nda bu Ayd?nlatma Metninde belirtilen ama?lar dahilinde de i?lenebilmekte ve aktar?labilmektedir.

9.?? ?Nas?l Koruyoruz?

PULCRA Kimya taraf?ndan toplanan ki?isel verilerin korunmas? ve yetkisiz ki?ilerin eline ge?memesi ve mü?terilerimizin ve mü?teri adaylar?m?z?n ma?dur olmamas? i?in gerekli teknik ve idari bütün tedbirler al?nmaktad?r. Bu ?er?evede yaz?l?mlar?n standartlara uygun olmas?, ü?üncü taraflar?n ?zenle se?ilmesi ve ?irket i?inde Gizlilik Politikam?za riayet edilmesi sa?lanmaktad?r.

10.?? ?Ki?isel Veri Sahibinin Haklar? ve Ba?vuru

Ki?isel veri sahipleri olarak, KVKK m. 11’de say?lan haklar?n?za ili?kin taleplerinizi, i?bu Ayd?nlatma Metninde a?a??da düzenlenen y?ntemlerle ?irketimize iletmeniz durumunda ?irketimiz niteli?ine g?re, talebi en ge? otuz gün i?inde ücretsiz olarak sonu?land?racakt?r. Ancak, Ki?isel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret ?ng?rülmesi halinde, ?irketimiz taraf?ndan belirlenen tarifedeki ücret al?nacakt?r. Ayr?ca yürürlükte olan mevzuat uyar?nca ki?isel verilere ili?kin ba?vurular veri sahibinin bizzat kendisi taraf?ndan yap?lmak zorunda oldu?undan ba?vurular?n?z?n sadece sizlerle ilgili k?sm? cevaplanacak olup, e?iniz, yak?n?n?z ya da arkada??n?z hakk?nda yap?lan bir ba?vuru kabul edilmeyecektir.

Bu kapsamda ki?isel veri sahipleri PULCRA Kimya taraf?ndan internet sayfam?zda duyurulan ilgilimize ba?vurarak kendinizle ilgili olarak;

 1. Ki?isel veri i?lenip i?lenmedi?ini ??renme,
 2. Ki?isel verileri i?lenmi?se buna ili?kin bilgi talep etme,
 3. Ki?isel verilerin i?lenme amac?n? ve bunlar?n amac?na uygun kullan?l?p kullan?lmad???n? ??renme,
 4. Yurt i?inde veya yurt d???nda ki?isel verilerin aktar?ld??? ü?üncü ki?ileri bilme,
 5. Ki?isel verilerin eksik veya yanl?? i?lenmi? olmas? halinde bunlar?n düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yap?lan i?lemin ki?isel verilerin aktar?ld??? ü?üncü ki?ilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanununun ve ilgili di?er kanun hükümlerine uygun olarak i?lenmi? olmas?na ra?men, i?lenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmas? halinde ki?isel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yap?lan i?lemin ki?isel verilerin aktar?ld??? ü?üncü ki?ilere bildirilmesini isteme,
 7. ??lenen verilerin münhas?ran otomatik sistemler vas?tas?yla analiz edilmesi suretiyle ki?inin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya ??kmas?na itiraz etme,
 8. Ki?isel verilerin kanuna ayk?r? olarak i?lenmesi sebebiyle zarara u?ramas? halinde zarar?n giderilmesini talep etme haklar?na sahipsiniz.

11.?? ?Ba?vurunun Yap?lmas?

KVK Kanununun 13. maddesinin 1. f?kras? gere?ince, ayn? kanunun 11. maddesinde belirtilen haklar?n?z? kullanmak ile ilgili talebinizi, yaz?l? olarak veya kay?tl? elektronik posta (KEP) adresi ya da ?irketimize daha ?nce bildirdi?iniz ve sistemimizde kay?tl? bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, [email protected] adresine iletebilirsiniz. Gerekli a??klamalar ile ba?vuru ve bilgi talep formuna sayfadaki pdf dosyas?n’dan ula?abilirsiniz.

Ba?vuruda;

a) Ad?n?z, soyad?n?z ve ba?vuru yaz?l? ise imzan?z,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatanda?? iseniz T.C. kimlik numaras?, yabanc? iseniz uyru?unuz, pasaport numaran?z veya varsa kimlik numaran?z,

c) Tebligata esas yerle?im yeri veya i? yeri adresiniz,

?) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaran?z,

d) Talep konunuzun bulunmas? gerekmektedir. Konuya ili?kin bilgi ve belgeler ba?vuruya eklenmelidir.


KVKK Ba?vuru Formu

?